Navigationطرح درمان یار

شـما نیکوکار گرامی با شرکت در این طرح می توانید حمایتهای مالی خود را اختصاصاً در جهت کمک هزینه بهداشت و درمان به حساب ویژه این طرح به شماره کارت6221061206053912 / حساب47000115630606 بانک پارسیان به نام موسسه خیریه حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک واریز نمایید.

همچنین شما متخصص و پزشک نیک اندیش می توانید با کاهش تعرفه ها، مددجویان نیازمند موسسه را در مراحل درمانی ایشان یاری نمایید.

اطلاعات تماس

اراک - خیابان دانشگاه - خیابان قیام - جنب مدرسه حضرت رقیه - انتهای بن بست انتظار 4
موسسه خیریه حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک
شماره های تماس: 33688366-086
همراه: 09188615737 و شماره فکس: 33688355-086

شماره حساب موسسه

شماره کارت : 3912-0605-0612-6221

حساب جام به شماره 36-18396078

شماره کارت : 6809-7006-3377-6104

Top of Page