Navigationاهداف موسسه خیریه حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک

پروانه های مادو بال امید و پویایی میخواهند برای پریدن

هدف ساختن گلستانی ست با باران مهر من و تو

تا انگیزه ای شود برای پریدن پروانه ها

- بالا بردن سطح کمی و کیفی رفاه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ...
با حفظ شان و شخصیت مددجویان با همیاری و کمک شما نیکوکاران عزیز

- تقویت نگرشهای مثبت جامعه نسبت به افرادآسيب نخاعي
در تمام سطوح اجتماعی و فرهنگي
پس ما را با ارائه ی پیشنهادهای خود رهنمون باشید.

- تلاش در جهت رفع موانع معماری و مناسب سازی محیط های شهری
از طریق رایزنی با سازمانهای دولتی و غیر دولتی

- تلاش در جهت رفع مشکلات افراد آسيب نخاعي
اعم از روحی ، جسمی و فردی ، اجتماعی

- ارائه خدمات بهداشتي و درماني ، توانبخشي ،روانشناسي ، مددكاري،
رفاهی ، آموزشي ، تفريحي و گردشگري و... به افراد آسيب نخاعي و خانواده ایشان

- ایجاد ارتباط مستمر با سایرانجمن ها ، سازمانها و ارگانهای ذیربط
برای هم اندیشی و تبادل نظر در جهت رفع مشکلات افراد آسيب نخاعي

- تلاش در جهت کسب درآمد و امكانات براي پیشبرد اهداف فوق از طريق
اجراي طرح هاي اقتصادي، جذب مشاركت مردم ، سازمانها و ادارات دولتي و غير دولتي

Top of Page