Navigationکمک های اولیه از سری فعالیت هایی است که باید به درستی انجام شود تا آسیبی به کسی نرساند.

افرادی که از اصول حمل مصدوم اطلاعی ندارند، نباید به این عمل اقدام کنند، گاهی مصدومین، دچار شکستگی ستون فقرات می شوند اما آسیب نخاعی به آنها وارد نمی شود؛ در چنین حالتی اگر دست یا پای آنها کشیده شودو حتی یک تغییر وضعیت کوچک می تواند سبب آسیب نخاعی و حتی قطع نخاع شود.
بهتر است در این مواقع سریعا با امداد تماس گرفته و مطمئن شوید که راه تنفسی فرد مصدوم دچار مشکل نشده باشد.

همچنین لازم است از تکان دادن فرد مصدوم خودداری کرده و تا رسیدن آمبولانس صبر کنید.

Top of Page